Please login to activate the wishlist.
Please login to activate the shopping cart.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Total Sonic B.V. , gevestigd te Nieuw Vennep, Boekweitstraat 1B.
Waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsuitvoering af te sluiten overeenkomsten, gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 5 maart 2018 onder nummer 34108820.


Artikel 1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
Total Sonic B.V., gevestigd aan de Boekweitstraat 1B, te Nieuw Vennep, ingeschreven onder nummer
34108820 K.v.K. van Amsterdam, hierna te noemen: “Total Sonic”, en een “Wederpartij” waarop Total
Sonic deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2. Onder de “Wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met onze
onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze,
diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
1.3. Door het enkel plaatsen van een order en/of de in ontvangst name van de geleverde goederen
en/of het aanbieden van een reparatie of herstelling, aanvaart de wederpartij deze voorwaarden en
wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn
gegaan bij eventuele door hem nadere mondelinge, telefonisch, telegrafisch, per telex, per e-mail,
sms-text of op andere wijze opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.
1.4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Total Sonic,
voor de uitvoering waarvan door Total Sonic derden dienen te worden betrokken.
1.5. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van wederpartij en
zijn directie.
1.6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Total Sonic en de Wederpartij zullen alsdan in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te
komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht
wordt genomen.
1.8. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.9. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld
is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.10. Indien Total Sonic niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet
dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Total Sonic in enigerlei mate het recht zou
verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te
verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Total Sonic zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding
een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop
de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.2. De offerte of aanbieding vervalt in ieder geval op het moment dat een nieuwe algemene prijslijst
wordt uitgegeven of gepubliceerd, waarin kenbaar wordt gemaakt dat eerdere prijslijsten hierbij zijn
komen te vervallen.
2.3. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, referenties naar website adressen en
bestanden, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts
bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens en
informatie blijft ons (intellectueel) eigendom en dient op het eerste verlangen geretourneerd te
worden.
2.4. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot de levering c.q.
acceptatie van de order.
2.5. Total Sonic kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Total Sonic niet tot het verrichten van een gedeelte van
de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden
niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Bestellingen
3.1. Ingeval van annulering van een bestelling is de wederpartij een forfaitaire schadevergoeding
verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling, behoudens bewijs van de hogere
schade door Total Sonic.
3.2. De door onze vertegenwoordigers aanvaarde bestellingen zijn slechts verbindend na de
schriftelijke orderbevestiging door een bevoegd persoon van Total Sonic.
3.3. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan
wel onder rembours, of onder vooruitbetaling, te leveren.

Artikel 4 Contractsduur, leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst
4.1. De overeenkomst tussen Total Sonic en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd,
tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
anders overeenkomen.
4.2. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een
opdracht uitdrukkelijk (schriftelijk of anderzijds) hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd.
De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4.3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken
en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten,
vertegenwoordigers, of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk
zijn bevestigd.
4.4. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging
wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht
wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Terzake van het in artikel 4.1., 4.2., en 4.3.
gestelde is onze administratie beslissend, behoudens schriftelijk tegenbewijs.
4.5. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de
wederpartij, uitsluitend te onzer beoordeling, voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke
nakoming van de overeenkomst.
4.6. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren,
van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichting als aan de overige
verplichtingen voldaan zal worden.
4.7. Wij zijn bevoegd om, indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten, voor een juiste
uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij
zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zonodig zullen wij
hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.
4.8. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een
termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van
een termijn dient de Wederpartij Total Sonic derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Total Sonic
dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de
overeenkomst.
4.9. Indien Total Sonic gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst,
vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Total
Sonic ter beschikking heeft gesteld.
4.10. Levering geschiedt af bedrijf van Total Sonic. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen
op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of
nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is
Total Sonic gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
4.11. Total Sonic is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
4.12. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Total Sonic de uitvoering van die
onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de
daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.13. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling
overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de
overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et
cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt
gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd.
Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Total Sonic
zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan
voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij
aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in
prijs en termijn van uitvoering.
4.14. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Total Sonic
gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen
Total Sonic bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering
opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop
daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde
overeenkomst levert geen wanprestatie van Total Sonic op en is voor de Wederpartij evenmin grond
om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Total Sonic een
verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht
gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te
leveren zaken.
4.15. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe
hij jegens Total Sonic gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder
begrepen kosten) aan de zijde van Total Sonic daardoor direct of indirect ontstaan.
4.16. Indien Total Sonic met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Total Sonic niettemin
te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd
is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een
bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van
de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de
overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
4.17. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer
bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is
uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de
overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Total Sonic alsdan alsnog bereid is
om de overeenkomst op basis van hetgeen oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de
prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Total Sonic rustende verplichting ingevolge
de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 5 Prijzen
5.1. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
5.2. Alle door ons gepubliceerde prijzen in prijslijsten, brochures, websites en andere publicaties zijn
onder voorbehoud van zet- en drukfouten.
5.3. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
- gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijke orderdatum geldende hoogte van
inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en
andere kosten;
- gebaseerd op de levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;
- exclusief BTW, andere belastingen, heffingen en rechten;
- exclusief de kosten van verpakkingen , inladen en uitladen, vervoer en verzekering;
- vermeld in Nederlandse valuta of andere munteenheid met verrekening tegen vooraf bepaalde
koersen, of, indien vermeld, dagkoersen. Onder dagkoersen wordt hier verstaan de op het
moment van inklaring geldende koers op de wisselmarkt te Amsterdam.
5.4. Ingeval van verhoging van een of meerdere kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs
dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake
bestaande wettelijke voorschriften.

Artikel 6 Levering en levertijd
6.1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af ons bedrijf/magazijn. Op het moment dat de
goederen ons bedrijf/magazijn verlaten gaat het risico van de goederen op de wederpartij over.
Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door ons, op de factuur of anderszins, wordt
aangegeven.
6.2. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele
tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na
mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
6.3. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af)
levering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de
vervoersdocumenten te (laten) vermelden, dat “onder protest voor ontvangst getekend wordt”, bij
gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen. Onze
administratie is in dit verband beslissend.
6.4. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deel leveranties), welke wij afzonderlijk kunnen
factureren, de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het hieronder bepaalde inzake
“Betaling”
6.5. De opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn niet bindend. Voor overschrijding zijn wij
niet aansprakelijk.
6.6. Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding. De wederpartij kan na
herhaalde levertijdsoverschrijding ons schriftelijk in gebreke stellen, onder vermelding van een laatste
(redelijke) termijn van levering. Hierna heeft de wederpartij het recht de overeenkomst schriftelijk te
annuleren, tenzij wij in overmacht verkeren.
6.7. Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn
afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode
van 4 weken zijn wij gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze goederen. De eventuele mindere
opbrengst en de kosten komen voor rekening van de wederpartij, onverminderd onze overige rechten.

Artikel 7 Transport/Risico
7.1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing aan ons
is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige
aansprakelijk dragen. Eventueel specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de
verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de kosten daarvan te
zullen dragen.
7.2. Het transport van de goederen geschiedt in beginsel steeds voor rekening en risico van de
wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en
dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoerschade voor rekening en risico van de afzender zijn.
De wederpartij dient derhalve zelf een eventuele goederentransportverzekering af te sluiten.
7.3. Bij franco leveringen worden de transportkosten niet afzonderlijk doorberekend.

Artikel 8 Montage/Installatie

8.1. Onder montage/installatiewerkzaamheden wordt verstaan alle werkzaamheden die daaronder
vallen conform de betreffende overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen geschieden deze
werkzaamheden en de daarop betrekking hebbende instructies en/of adviezen voor rekening en risico
van de wederpartij. Met name zijn wij niet aansprakelijk voor de door derden uitgevoerde
werkzaamheden en/of gegeven adviezen alsmede voor de gevolgen van het niet of niet juist opvolgen
van onze instructies/adviezen dienaangaande. Voor de gevolgen van montage/installatie fouten zijn
wij niet verder aansprakelijk dan het in artikel 14 bepaalde.
8.2. De wederpartij dient er zorg voor te dragen dat de werkzaamheden zonder onnodig oponthoud
kunnen worden verricht en dient tevens alle benodigde hulpmaterialen op zijn kosten ter beschikking
te stellen. De kosten van eventuele vertragingen welke niet aan ons of ons personeel te wijten zijn
kunnen niet aan ons worden toegerekend, en dient door de wederpartij vergoed te worden. Tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld zullen de werkzaamheden c.q. zal de begeleiding niet meer dan een,
vooraf te bepalen, aantal dagen duren zonder dat extra kosten in rekening worden gebracht.
8.3. Eventuele beproeving/in bedrijf stelling zal op een vooraf te bepalen datum plaats vinden in
tegenwoordigheid van een bevoegd persoon van de wederpartij en/of keuringsinstantie. Een rapport
wordt alleen overlegd indien dit vooraf is overeengekomen.

Artikel 9 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
9.1. Total Sonic is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien:
- de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst Total Sonic ter kennis gekomen omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor
de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is;
- door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Total Sonic kan worden
gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal
nakomen.
9.2. Voorts is Total Sonic bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich
anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet van Total Sonic kan worden gevergd.
9.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Total Sonic op de Wederpartij
onmiddellijk opeisbaar. Indien Total Sonic de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij
zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
9.4. Indien Total Sonic tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
9.5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Total Sonic gerechtigd tot vergoeding
van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
9.6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze
niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Total Sonic gerechtigd de overeenkomst terstond en
met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
9.7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Total Sonic, zal Total Sonic in overleg
met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit
tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden
voor Total Sonic extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening
gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen,
tenzij Total Sonic anders aangeeft.
9.8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van
beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van
de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer
vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Total Sonic vrij om de overeenkomst terstond en
met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige
verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen
van Total Sonic op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9.9. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de
daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en
afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd,
integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 10 Overmacht
10.1. Total Sonic is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij
indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld,
en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn
rekening komt.
10.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,
waarop Total Sonic geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Total Sonic niet in staat is zijn
verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstakingen,
bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen,
waaronder in ieder geval invoer en uitvoer verboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons
c.q. bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie bij onze leveranciers waardoor wij onze
verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen. Total Sonic heeft ook het recht zich
op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst
verhindert, intreedt nadat Total Sonic zijn verbintenis had moeten nakomen.
10.3. Total Sonic kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan
de andere partij.
10.4. Voor zoveel Total Sonic ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Total Sonic
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De
Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke
overeenkomst.

Artikel 11 Betaling en incassokosten
11.1. Betaling dient netto contant bij (af)levering te geschieden, zonder enige korting of
schuldvergelijking, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank of giro
rekening, binnen 25 dagen na factuurdatum, in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk
anders door Total Sonic aangegeven. Total Sonic is gerechtigd om periodiek te factureren.
11.2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij
van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij
de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het
opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het
moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
11.3. Total Sonic heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste
plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in
mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
11.4. Total Sonic kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien
de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Total Sonic kan
volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en
lopende rente en incassokosten worden voldaan.
11.5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Total Sonic
verschuldigde.
11.6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De
Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is
evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
11.7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de
Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse
incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.
Indien Total Sonic echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk
waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte
gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij
is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
12.1. Alle door Total Sonic in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van
Total Sonic totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Total Sonic gesloten overeenkomst(en)
deugdelijk is nagekomen.
12.2. Door Total Sonic geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen,
mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij
is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige
andere wijze te bezwaren.
12.3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden
om de eigendomsrechten van Total Sonic veilig te stellen.
12.4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Total Sonic daarvan
onmiddellijk op de hoogte te stellen.
12.5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal
en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Total Sonic ter inzage te geven. Bij een
eventuele uitkering van de verzekering is Total Sonic gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als
nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Total Sonic bij voorbaat toe om zijn medewerking te
verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
12.6. Voor het geval Total Sonic zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft
de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Total Sonic en
door Total Sonic aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van
Total Sonic zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 13 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
13.1. De door Total Sonic te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan
op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik
in Nederland, België en Luxemburg zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van
toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland, België en Luxemburg. Bij
gebruik buiten Nederland, België en Luxemburg dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik
daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld
worden. Total Sonic kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de
te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
13.2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij
uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de
door Total Sonic verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is
de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders
wordt vermeld.
13.3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of
voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum,
onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder
schriftelijke toestemming van Total Sonic, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben
aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die
daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden verwerkt of bewerkt op een andere
dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het
gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Total Sonic geen invloed op kan
uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend,
extreme regenval of temperaturen) et cetera.
13.4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment
dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden
zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het
geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen
dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen acht dagen na
levering schriftelijk aan Total Sonic te worden gemeld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de
grond van de gebreken en/of klachten. Voor facturen geldt acht dagen na dagtekening. Voor reclames
inzake verborgen gebreken (bij aflevering niet zichtbare gebreken) geldt een uiterste termijn van 3
maanden na aflevering, terwijl deze binnen 8 dagen, na ontdekking of constatering daarvan,
schriftelijk dienen te worden ingediend. De melding van de reclame dient een zo gedetailleerd
mogelijke foto alsmede omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Total Sonic in staat is
adequaat te reageren. De Wederpartij dient Total Sonic in de gelegenheid te stellen een klacht te
(doen) onderzoeken.
13.5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De
Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
13.6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer
toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling en worden reclames niet meer in behandeling
genomen.
13.7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal
Total Sonic de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien
retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de
Wederpartij, ter keuze van Total Sonic, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel
vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de
Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Total Sonic te retourneren en de eigendom
daarover aan Total Sonic te verschaffen, tenzij Total Sonic anders aangeeft. Wij zijn uitsluitend
verplicht om de ondeugdelijke goederen te vervangen zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht
kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
13.8. Uitsluitend ingeval van een gebrekkige zaak kunnen goederen worden geretourneerd. Dit kan
slechts gescheiden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming (return authorization) en dient
franco te geschieden.
13.9. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,
daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Total Sonic daardoor gevallen, integraal
voor rekening van de Wederpartij.
13.10. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief
administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
13.11. Voor niet door ons geleverde goederen kunnen wij garantie c.q. reparatie zonder opgaaf van
redenen weigeren.
13.12. Onze garantieverplichting vervalt indien de wederpartij zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan
het geleverde (laat) verricht(en), het geleverde voor andere dan de normale doeleinden wordt
aangewend, dan wel op, naar ons oordeel, onoordeelkundige wijze is behandeld, gebruikt of
onderhouden.
13.13. Niet-nakoming door de wederpartij van een van zijn verplichtingen, ontheft ons van al onze
(garantie) verplichtingen. Behoudens onze, in deze voorwaarden geregelde, aansprakelijkheid geldt
de voldoening aan onze garantieverplichtingen als enige en algehele schadevergoeding.
13.14. Voor goederen welke wij uit hoofde van garantie/reparatie onder ons hebben en welke na
herstel door de wederpartij, na onze mededeling, niet worden afgehaald/betaald, kunnen wij de
wederpartij opslagkosten in rekening brengen.
13.15. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle
vorderingen en verweren jegens Total Sonic en de door Total Sonic bij de uitvoering van een
overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
14.1. Total Sonic is in geen geval aansprakelijk voor enige schade geleden door Wederpartij en/of
derden, ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst,
schade ontstaan doordat Total Sonic is uitgegaan van door of namens Wederpartij verstrekte onjuiste
en/of onvolledige gegevens, en/of schade ontstaan door ieder ander handelen en/of nalaten van Total
Sonic.
14.2 Indien Total Sonic desalniettemin aansprakelijk mocht zijn voor enige schade van Wederpartij
en/of derden, dan is deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot directe schade. Total Sonic is in
geen geval aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, vertragingsschade, gemiste
besparingen en winst- dan wel omzetderving van Wederpartij en/of derden.
14.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de
oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin
van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Total
Sonic aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Total Sonic toegerekend
kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in
deze algemene voorwaarden.
14.4. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Total Sonic jegens Wederpartij en/of derden,
meer bedragen dan de factuurwaarde van de producten en/of diensten waardoor de schade is
veroorzaakt.
14.5. Bovendien zal totale aansprakelijkheid van Total Sonic jegens Wederpartij en/of derden voor
enige schade nooit meer bedragen dan het bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door de
aansprakelijkheidsverzekeraar van Total Sonic.
14.6. Voornoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de
schade rechtstreeks het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van (de bedrijfsleiding van)
Total Sonic.
14.7. Schade als bedoeld in dit artikel dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld, doch uiterlijk
binnen 30 dagen na ontdekking daarvan. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor
vergoeding in aanmerking.

Artikel 15 Risico-overgang
15.1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het
moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 16 Vrijwaring
16.1. De Wederpartij vrijwaart Total Sonic voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met
de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Total
Sonic toerekenbaar is.
16.2. Indien Total Sonic uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de
Wederpartij gehouden Total Sonic zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te
doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het
nemen van adequate maatregelen, dan is Total Sonic, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf
daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Total Sonic en derden daardoor
ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 17 Intellectuele eigendom
17.1.Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder mede maar niet uitsluitend verstaan
auteursrechten, handelsnaamrechten, merkrechten, modellenrechten en octrooirechten, met
betrekking tot de producten die Total Sonic verkoopt en de (reclame)uitingen van Total Sonic,
waaronder de website en alle inhoud daarvan, berusten uitsluitend bij Total Sonic of haar leveranciers.
Wederpartij erkent deze rechten en garandeert dat zij zich zal onthouden van iedere inbreuk daarop.
17.2.Total Sonic spant zich er voor in dat alle producten en diensten die zij levert geen inbreuk maken
op enig recht van intellectuele eigendom van derden, maar kan dit niet garanderen. In de volgende
gevallen geldt daarom een beperking en/of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Total Sonic:
a. De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites die door derden worden
onderhouden. Total Sonic heeft geen enkele invloed op de informatie die op deze website
wordt vermeldt, en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei
wijze voortvloeit uit het gebruik van deze websites.
b. Mocht in rechte komen vast te staan dat enig(e) door Total Sonic geleverde product(en)
inbreuk maakt/maken op enig recht van intellectuele eigendom van derden, dan zal Total
Sonic naar haar uitsluitende keuze de betrokken zaak vervangen door een zaak die geen
inbreuk maakt op de hiervoor bedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven,
dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs en verminderd
met de gebruikelijke afschrijvingen. Iedere verderstrekkende of andersluidende
aansprakelijkheid in dit kader is uitgesloten. Wederpartij kan zich niet op deze bepaling
beroepen als hij Total Sonic niet binnen bekwame tijd na bekendwording met dit feit
schriftelijk heeft ingelicht.
c. Total Sonic is niet aansprakelijk voor enig gebruik van foto’s, beschrijvingen en/of ander
(voorlichtings- of promotie)materiaal dat Wederpartij van Total Sonic heeft verkregen of dat
door Total Sonic ter beschikking is gesteld, ongeacht of dit materiaal oorspronkelijk door
derden openbaar is gemaakt. Mocht Wederpartij door enige derde worden aangesproken
wegens het feit dat enig hiervoor bedoeld materiaal inbreuk zou maken op enige rechten
van intellectuele eigendom, dan zal Wederpartij Total Sonic daarvoor niet aansprakelijk
stellen en/of houden. Het gebruik van het hiervoor bedoelde materiaal door Wederpartij is
dus op eigen risico.
17.3.Indien zich een situatie voordoet als genoemd in artikel 17.2 onder c, dan zal Wederpartij Total
Sonic volledig vrijwaren voor alle claims die derden op Wederpartij (menen te) hebben in verband met
de (beweerdelijke) inbreuk op rechten van intellectuele eigendom, en Total Sonic volledig schadeloos
stellen voor enige schade of verlies.
17.4. Indien (een beroep op) artikel 17.2, of een onderdeel daarvan, in rechte om welke reden dan ook
geen stand houdt, dan zal de aansprakelijkheidsregeling van artikel 14 daarvoor vanzelf in de plaats
treden.
17.5.Total Sonic heeft het recht gegevens kennis en know how, die zij door de uitvoering van een
overeenkomst heeft verkregen, ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt
vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen
18.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Total Sonic partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt
gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
18.2. De rechter in de vestigingsplaats van Total Sonic is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis
te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Total Sonic het recht het geschil
voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
18.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
18.4. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is verbindend.
18.5. Terzake van de uitleg van internationale handelstermen zijn de “incoterms”, zoals samengesteld
door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (I.C.C.) van toepassing.

Artikel 19 Vindplaats en wijziging voorwaarden
19.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam (nummer
34108820).
19.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde
van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Total Sonic.
19.3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.